Leerlingenzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Leerlingenzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.
Vanaf de eerste dag dat uw kind onze school bezoekt, wordt zijn/haar ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit gebeurt door observatie, het nakijken en beoordelen van het dagelijkse werk, het afnemen van toetsen en het verzamelen van aantekeningen over de resultaten.
 

Intern begeleider

Op obs Socrates is de intern begeleider (IB-er) de deskundige als het gaat om leer- en/of gedragsproblematiek. De IB-er adviseert en ondersteunt ouders m.b.t. het aanvragen van arrangementen en het aanvragen van ONL (Onderwijs Zorg Nederland) voor kinderen met dyslexie en dyscalculie, en helpt zo nodig bij het aanvragen van opvoedingsondersteuning in de thuissituatie. Ouders kunnen ook advies inwinnen bij de IB-er op het gebied van ADHD, Autisme, en andere gedragsstoornissen.
 

Groepsbespreking en Ondersteuningsteam

De leerkrachten hebben vier keer per jaar een groepsbespreking met de IB-er. In dat gesprek komen alle kinderen aan de orde, maar wordt vooral ook gekeken naar de kinderen die extra begeleiding behoeven, dan wel juist meer leerstof aankunnen.

Indien de leerkracht en IB-er, een kind breder besproken willen hebben of er moet nader onderzoek worden gedaan, dan wordt het kind ook in het zogenaamde Ondersteuningsteam (OT) besproken. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een psychologe / orthopedagoge, de directeur, de IB-er en de leerkracht(en) van het kind. Op schoolmaatschappelijk werk of andere instanties worden op afroep een beroep gedaan. Het OT geeft advies aan leerkrachten en ouders.

Indien obs Socrates niet meer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zal de school, in overleg met de ouders en de trajectbegeleider, voor een passende onderwijsplek zorgen.
 

Toetsing

Twee keer per jaar worden er Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Deze landelijke toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd. De scores worden op de rapporten vermeld.

Met alle gegevens en de indruk van de leerkracht wordt uiteindelijk in groep 8 het schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

T.a.v. gedrag gebruiken we de Leerkracht Scol in de groepen 3 t/m 8  en aanvullend de Leerling Scol in de groepen 6 t/m 8.  In de groepen 1 en 2 zetten we KIJK! in voor het volgen van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Kind aan het woord

Wij hebben een leuke klas want wij hebben respect voor elkaar.